Regulamin
“Konkurs Wiosenny – Mrs Drama x Lau Jewellery”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa:
  • zasady udziału w konkursie Konkurs Wiosenny,
  • zasady przebiegu Konkursu i wyłonienia laureatów (dalej: „Laureat”),
  • zasady dotyczące wykorzystania prac konkursowych Uczestników,
  • postępowanie reklamacyjne,
  • zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników.
 2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest EURO – KARTON PPH TOMASZ TAŁADY, ul. Pabianicka 119/131/5/04, 93-490 Łódź, NIP: 9820330445 (dalej: „Organizator”).
 3. Fundatorem nagród jest również EURO – KARTON PPH TOMASZ TAŁADY, ul. Pabianicka 119/131/5/04, 93-490 Łódź, NIP: 9820330445 (dalej: „Fundator”).
 4. Organizator zobowiązuje się do:
  • przeprowadzenia Konkursu na zasadach określonych w Regulaminie;
  • zadbania o publikację wyników Konkursu w wyznaczonym terminie;
  • przekazania nagród Laureatom i Osobom wyróżnionym, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
  • przetwarzania danych osobowych Uczestników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 25.03.2024 roku do dnia 08.04.2024 roku, godz.23:59 przy wykorzystaniu serwisu Instagram.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości Organizator wskazuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela, czy administratora serwisu Instagram.
 7. Uczestnik, przystępując do Konkursu, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wyraża zgodę na publikację danych w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska i/lub nazwy profilu w serwisie Instagram, na stronie internetowej Organizatora i Fundatora oraz na profilach w serwisach społecznościowych Organizatora i Fundatora, w szczególności w serwisie Instagram.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, które:
  • ukończyły 18 rok życia i są pełnoletnie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju ich zamieszkania;
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiadają konto osobiste w serwisie Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu (dalej: „Profil”); konto powinno być ustawione jako profil publiczny (widoczne dla wszystkich użytkowników serwisu Instagram); Organizator zastrzega również, że Profil nie może być prowadzony wyłącznie w celu udziału w konkursach. Dane zawarte w Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością;
  • zaakceptują niniejszy Regulamin, zgodnie z § 1 ust. 7 Regulaminu.
 3. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie Profili oraz wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, w imieniu osób trzecich.
 5. Organizator może wykluczyć z Konkursu Uczestnika w przypadku naruszenia przez niego Regulaminu, w szczególności warunków opisanych w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 6. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

§ 3. Zasady konkursu

 1. Uczestnik, chcący wziąć udział w Konkursie:
  a) będzie obserwował konto Organizatora na Instagramie @msrdrama.pl oraz Fundatora @lau.jewellery
  b) udostępnij na swoim profilu na instagramie w formie posta, reelsa lub stories stylizacji w tematyce “Wiosna, ach to Ty!”
  c) oznacz zdjęcie hashtagiem #MrsDramaKonkurs oraz profilem @mrsdrama.pl
 2. Do udziału w Konkursie zostaną zakwalifikowani Uczestnicy, którzy zrealizują wszystkie punkty wskazane w § 3 ust. 1 Regulaminu, w terminie do dnia 08.04.2022 roku do godz. 23:59.
 3. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za wszelkie materiały opublikowane przez niego w serwisie Instagram w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności Uczestnik ponosi odpowiedzialność za publikowane przez niego na Instagramie utwory, do których nie posiada stosownych praw oraz za treść publikowanych przez niego komentarzy.
 4. Spośród osób zakwalifikowanych do udziału w Konkursie Komisja wyłoni jednego Laureata Nagrody głównej opisanej § 4 ust. 3
 5. Wybór Laureata Nagrody Głównej odbywa się w następujący sposób:
  a) Komisja sprawdzi poprawne wykonanie punktów Konkursu z § 3 pkt 1
  b) Komisja oceni odpowiedź na konkursowe pytanie pod względem kreatywności odpowiedzi, w tym zgodności z tematyką.
 6. Uhonorowanie Laureata Nagrodą główną jest możliwe wyłącznie w przypadku spełnienia przez Uczestnika wszystkich wymogów, o których mowa w § 2 Regulaminu oraz w przypadku zrealizowania zadań konkursowych zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu.
 7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane do dnia 10.04.2024 roku, do godz. 17:00, na profilu Organizatora w serwisie Instagramie @msrdrama.pl. Post zawierał będzie oznaczenie Profilu i/lub imię oraz pierwszą literę nazwiska Laureata
  Nagrody głównej.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu bez wyłonienia Zwycięzcy.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców

 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie Nagroda Główna (dalej: Zwycięzcy). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (jednego) Zwycięzcę, który w ocenie Komisji Konkursu wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcy Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody: dowolnie wybrany model z najnowszych dropów marki Mrs Drama ze strony internetowej mrsdrama.pl o wartości nieprzekraczającej 1000 zł oraz kolczyki Lau Jewellery.
 4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 10.04.2024 r.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie nazwy Zwycięzcy wskazującęj nazwy profili (kont) w profilu Organizatora w serwisie Instagram @mrsdrama.pl najpóźniej dnia 10.04.2024 r.
 7. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail na adres informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski a także wskazania wybranego przez siebie modelu ubrania oraz podanie rozmiaru.
 9. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Fundatorem Nagród jest Organizator oraz Fundator.
 12. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 13. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 14. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz/więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z Organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny na adres e-mail tomek@mrsdrama.pl.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody,
  wydania Nagrody.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail tomek@mrsdrama.pl.
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

§ 6. Reklamacje

 1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Wiosenny na adres e-mail tomek@mrsdrama.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2024r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 6. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram ani z nim związana.
 7. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.
 8. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

Regulamin w wersji PDF